Regulamin ogólnych zasad rezerwacji i pobytu klienta pełnopłatnego w NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym WITAL w Gołdapi

 

1. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)

1 Dokonanie rezerwacji i przebywanie w Sanatorium jest jednoznaczne z przyjęciem
i akceptacją Regulaminu ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym WITAL określonych poniżej.

1.1   W Sanatorium WITAL zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z
koniecznością dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku (zwanego zamiennie zaliczką) w ciągu 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.

1.2   Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie Sanatorium WITAL w Gołdapi przy ul. Wczasowej 7 bądź drogą mailową.

1.3   Rezerwacja wstępna

Rezerwacja wstępna uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym potwierdzeniu jej przyjęcia przez pracownika Sanatorium. Rezerwacja wstępna nie gwarantuje stronom wykonania umowy a jedynie wstępne zarezerwowanie pokoju do czasu wpłaty zadatku (zaliczki). Gwarancja wykonania umowy następuje po wpłaceniu przez dokonującego rezerwacji zadatku w terminie i kwocie określonej przez Sanatorium w rezerwacji wstępnej.

2. Zasady wpłacania zadatków/zaliczek

2.1   Po dokonaniu rezerwacji Kuracjusz zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 20% wartości świadczonych na rzecz jego usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin jej pobytu.

2.2   Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Kuracjusz powinien uregulować w dniu przyjazdu do Sanatorium WITAL gotówką w kasie względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy w ciągu 5 dni przed planowanym przyjazdem. Po dokonaniu wpłaty pozostałej należności zostanie wystawiona Faktura VAT.

2.3   Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Kuracjuszem, którego wpłaty określone w pkt. 2.1 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie. Jest to równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

3. Warunki Płatności

3.1   Wszelki opłaty za usługi świadczone przez Sanatorium powinny być realizowane  w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.

3.2   Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.

3.3 Kuracjusz zobowiązany jest także do uiszczenia w dniu przyjazdu opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu ustalonej przez Urząd Miasta i Gminy Gołdap.

 

4. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki

4.1   Kuracjusz ma prawo do rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych, jednakże w zależności od terminu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz Sanatorium, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady (pkt. 4.2 do 4.8):

4.2   Rezygnacja z pobytu, jeżeli wiąże się ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia, przekazanego pocztą, drogą mailową lub faksem.

4.3   Niezależnie od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz Sanatorium kwota umowna w wysokości 100,00 (sto złotych 00/100) za każdą zgłoszoną i potwierdzoną rezerwacje gwarantowaną.

4.4   W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem pobytu w Sanatorium zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o wartość kwoty umownej, o której mowa w pkt. 4.3.

4.5   W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

4.6   Kuracjusz ma prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu pobytu, potwierdzonego zaliczką, z zastrzeżeniem że zmiany takiej bezpłatnie i bez utraty wpłaconej przez siebie zaliczki dokona w terminie do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu. Wpłacona zaliczka, bezwzględnie musi zostać wykorzystana w terminie do 12 miesięcy od daty pierwszego planowanego pobytu. Jeżeli zaliczka nie zostanie wykorzystana w tym terminie przepada na rzecz Sanatorium.

4.7   W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50 % niewykorzystanej kwoty.

4.8   Dokonanie rezerwacji i wplata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.

 

5. Zasady korzystania z programu lojalnościowego.

5.1   Każdy kuracjusz, który spędzi w Sanatorium minimum trzy pobyty, których łączna suma przekroczy 21 dni, ma prawo do skorzystania z programu lojalnościowego.

5.2   Korzystanie z programu jest możliwe podczas pobytu kwalifikującego do korzystania z programu lojalnościowego. Program nie ma zastosowania w przypadku pobytów promocyjnych i ofert specjalnych.

 

6. Prawa i obowiązki Kuracjusza

6.1   Kuracjusz ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez Sanatorium zgodnie z ofertą.

6.2   Kuracjusz ma prawo do zgłoszenia w recepcji Sanatorium wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

6.3   Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Sanatorium przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, oraz przepisów porządkowych.

6.4   Od momentu rozpoczęcia pobytu Kuracjusz zobowiązany jest stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizacje pobytu.

6.5   W razie naruszania przez Kuracjuszy w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu i innych Kuracjuszy ustanowionego porządku Sanatorium WITAL ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym się do określonych zasad porządkowych Kuracjuszem, oraz obciążyć go kosztami powstałych z jego winy szkód.

6.6   Kuracjusz przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.

6.7   Kuracjusz jest zobowiązany do zwrotu wydanego w czasie meldunku klucza do pokoju. W przypadku jego zgubienia Kuracjusz zostanie obciążony opłatą w wysokości 20,00 zł / dwadzieścia złotych 00/100/.

6.8   Kuracjusz zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebrania pokoju, zwrot wydanego klucza)

 

7. Odpowiedzialność

7.1. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za wady, bądź niewykonanie usługi, które były oferowane przez podwykonawców (m.in. imprezy fakultatywne, wycieczki).

7.2 Sanatorium zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie Kuracjusza.

 

8. Reklamacje

8.1   Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, oraz innymi usługami świadczonymi przez Sanatorium należy zgłaszać bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia do przedstawiciela Sanatorium, który jest zobowiązany do zbadania zasadności złożonej reklamacji.

8.2   Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Kuracjusz składający reklamację zostanie poinformowany .Reklamacje stwierdzone w trakcie pobytu a zgłoszone po jego zakończeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

8.3   Roszczenia wobec Sanatorium przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.